لیستی از مقالات و آموزش ها

لیستی از مقالات و آموزش ها

ياتاقانهاي موتور، انواع و اندازهي آنها

همان طور كه گفته شد ، پيستون داخل سيلندر حركت خطي انجام مي دهد و بايد جهت به گردش در آوردن چرخهاي

خودرو ، اين حركت پيستون را به دوراني تبديل نمود . همچنين اشاره شد كه شاتون و ميل لنگ اين عمل مهم را ميسر ميسازند.

قسمتي از شاتون كه روي ميل لنگ سوار شده دو تكه است و آن ها را كپه ياتاقان متحرك مي نامند.

دانلود

تعمیر کردن موتور دیزل و عیب یابی قطعات آن

 

اگر موتور نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد یا الزم شود واشر سرسیلندر، رینگ پیستون و یا سوپاپها تعویض شوند باید سرسیلندر باز شود. باز و بسته کردن سرسیلندر بسیار مهم بوده و باید با کمال دقت انجام گیرد و کوتاهی در این زمینه باعث ایجاد تابیدگی در سرسیلندر و یا سوختن مرتب واشر سرسیلندر میشود.

دانلود

طراحی میلنگ و سیلندر

 

بی گمان توسعه و ترقی اقتصـادي یـک کشـور ارتبـاط غیرقابـل انکـار و مسـتقیمی بـا سـرمایه گذاری تصنایع مختلف آن کشور دارد.  به همین علـت اسـت کـه یکـی از سیاست هاي اقتصـادي دول مختلف داخلی می باشـد. امـروزه بـا اسـتفاده از فنـون مهندسـی گذاري داخلـی میتوان تصاویري روشن از طرح خاصی به صورت مجموعه ای از اطلاعات را به سرمایه گذاری ارائه نمود.

دانلود


Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset